دسته‌ها
علوم تربیتی

خلاصه کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی از منظر قران و روایات

خلاصه کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی از منظر قران و روایات

خلاصه کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی از منظر قران و روایات

خلاصه کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی از منظر قران و روایات
دانلود خلاصه کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی از منظر قران و روایات
کتاب مبانی اصول و روش های تربیت جنسی
نوشته دکتر علی نقی فقیهی

 
 
توضیح اجمالی :
در تربیت جنسی هدف ارائه یک الگوی کلی حاکم بر گفتارها و باید و نبایدهای آموزشی و تربیتی است. که منشئی فراتر از تجربه ها و دید مادی داشته باشد، چون تجربه اساساً جزئی نگر است ولی هدف بینش کلی نگری است تا دچار خلاء و سکون…